SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR/A SOCIAL MEDIANTE CONTRATO DE INTERINIDADE PARA CUBRIR UNHA BAIXA POR MATERNIDADE

POSTO DE TRABALLO: TRABALLADOR/A SOCIAL nos Servizos Sociais básicos desta Entidade Local durante o periodo de tempo de baixa por maternidade da ocupante actual de tal posto de traballo.

DURACIÓN: O contrato se celebra por un periodo coíncidente coa baixa por maternidade.

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No Rexistro Xeral do Concello de Becerreá, no prazo de 5 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP. Se o último día de prazo coincide con domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día hábil seguinte.

REQUISITOS: Estar en posesión do Título de diplomatura universitaria en traballo sicial ou do título de grao en traballo social.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición, segundo o establecido nas bases que se atoparán nas oficiñas do Concello e na web www.concellodebecerrea.com.

En Becerreá, 11 de xullo de 2016.- O Alcalde accidental, Don Claudio Vázquez Pérez.